S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového
obchodu Angrytuta.sk
Údaje predávajúceho:
Obchodné meno: AngryTuta s.r.o.
Sídlo: Ľ. Štúra 835/3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO:54365724
DIČ: 2121649156
Registrácia: Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vl.č.42913/S
e-mailová adresa: angrytuta@gmail.com
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
I. Všeobecné ustanovenia
I.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy
medzi spoločnosťou AngryTuta s.r.o., Ľ. Štúra 835/3, 990 01 Veľký Krtíš, zapísaná v OR
okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 42913/S, IČO: 54365724, DIČ: 2121649156
(ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného
predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho http://www.angrytuta.sk podľa týchto
VOP (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
I.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia VOP,Reklamačným poriadkom pre
internetový obchod http://www.angrytuta.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a
ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona
č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o
elektronickom obchode“).
I.3. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu http://www.angrytuta.sk platia pre
nákup na internetovej stránke http://www.angrytuta.sk
II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy
II.1. Vyplnenie a odoslanie objednávky na internetovej stránke internetového obchodu je
návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje v objednávke
vyžadované (ďalej len ako „povinné údaje“) – meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa
kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, e-mailový kontakt, fyzická a
právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov,
dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa
automaticky).
II.2. Predávajúci je povinný bezodkladne po jej doručení objednávku elektronicky potvrdiť na
e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, a to zaslaním automaticky
generovaného e-mailu s akceptáciou príslušnej objednávky kupujúceho (ďalej len „akceptácia
objednávky“). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú
doručením Akceptácie Objednávky predávajúcim kupujúcemu.
2.3 Pri objednávke presahujúcej 150,- € si predávajúci vyhradzuje právo telefonického overení
prijatej objednávky. Kúpna zmluva potom vzniká potvrdením objednávky prípadne samotným
dodaním tovaru. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať,
považuje sa objednávka za neplatnú.
III. Práva a povinnosti zmluvných strán
III.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom množstve
v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar
zabaliť bezpečne na prepravu, aby nedošlo k jeho poškodeniu, dodať doklady spojené
s objednávkou kupujúcemu na miesto určenia dohodnuté v objednávke.
III.2. Predávajúci nezodpovedá za: Poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, alebo
prepravnou spoločnosťou, oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, alebo
prepravnou spoločnosťou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou
prijímateľa.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou našich výrobcov a dodávateľov alebo
iných nepredvídateľných prekážok.
III.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať
resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, ak predávajúci z dôvodu
vypredania alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru
uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu
tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho,
pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp.
zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom
elektronickej pošty alebo telefonicky.
III.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania a to výlučne
písomnou formou (e-mailom na adresu objednavky@angrytuta.sk).Pokiaľ kupujúci stornuje
svoju objednávku po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s
predávajúcim nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane
predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými
nákladmi sa rozumejú napr. príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a
pod.
III.5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou
zmluvou a obchodnými podmienkami, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za
podmienok určených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami.
III.6. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje opätovné
doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru.
III.7. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. aj bez uvedenia dôvodu
odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa bodu 3.4.
III.8. Písomné odstúpenie od zmluvy doručuje kupujúci na e-mailovú adresu:
objednavky@angrytuta.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Vrátený
tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, inak je predávajúci
oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody.
III.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho
prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu -
spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa
s kupujúcim nedohodnú inak.
III.10. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy,
ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na
jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
IV. Kúpna cena a platobné podmienky
4.1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu dohodnutú v
kúpnej zmluve a náklady na doručenie tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase
odoslania objednávky.
4.2. Všetky ceny sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
http://www.angrytuta.sk. Ceny nezahrňujú náklady na dodanie tovaru. Cena je záväzná od
momentu odoslania objednávky.
4.3. Kupujúci je oprávnený vybrať si z nasledovných možností platby za objednaný tovar:
a) v hotovosti dobierkou
b) prevodný príkaz/vkladom na účet predávajúceho
4.4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + cenu dobierky. Kúpna cena
platená bezhotovostnou platbou (internetbanking, prevodom na bankový účet) sa uhrádza
vopred po potvrdení objednávky na podklade podkladu pre platbu zaslaného na e-mailovú
adresu kupujúceho, najneskôr však do siedmich (7) dní od akceptácie objednávky
predávajúcim. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov
na účet predávajúceho, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, o čom bezodkladne
vyrozumie kupujúceho.
4.5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži ako daňový doklad a dodací list a je vždy
priložená v balení tovaru.
V. Dodacie podmienky
V.1.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve.
V.2.Objednávky sú vybavované priebežne. Dodacia lehota je najneskôr do 3-4 týždňov po
obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, objednávky sú väčšinou vyexpedované
do 3 až 4 pracovných dní od objednania a úhrady. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo
najkratšom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie
uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše
odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás
mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.
V.3.Objednaný tovar je zasielaný Slovenskou poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou. Pri
objednávkach zo zahraničia, si predávajúci s kupujúcim vopred dohodne podmienky aj spôsob
dodania a platby.
VI. Reklamačný poriadok
VI.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo
ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň
ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.
VI.2. Kupujúci má možnosť skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné
vady ihneď. Pri prevzatí tovaru od dopravnej spoločnosti odporúčame tovar skontrolovať a v
prípade zistenia zjavnej vady alebo poškodenia je potrebné vyžiadať a spísať zápis o škode s
dopravcom. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať
prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru.
VI.3. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý
vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.
VII. Záručná doba
VII.1. Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov.
VII.2. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
VIII. Reklamácia
VIII.1. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho a to buď listom
doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou doručenou na
e-mailovú adresu elektronického obchodu predávajúceho objednavky@angrytuta.sk. Spolu s
oznámením o uplatnení reklamácie je potrebné na adresu sídla predávajúceho doručiť
príslušný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list.
VIII.2. Reklamácia sa vzťahuje len na:
preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke
tovaru, alebo počas jeho používania. Nevzťahuje sa na: chyby spôsobené užívateľom počas
bežného používania tovaru.
VIII.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci
môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci.
VIII.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má
právo od zmluvy odstúpiť.
VIII.5. Tovar kupujúci zašle buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru
dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
VIII.6. Doba vybavenia reklamácie: reklamácie predávajúci vybavuje v pracovných dňoch
prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci
najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku predávajúci
informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená
reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného
konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu
s príslušným stanoviskom.
IX. Alternatívne riešenie sporov
IX.1. Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci
informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení sporov. Túto povinnosť má predávajúci aj podľa zákona č. 102/2014 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
IX.2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov:
Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
IX.3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo
sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, pokiaľ
reklamácia nebola vybavená do 30 kal. dní odo dňa jej odoslania.
X. Ochrana osobných údajov - Informácia o spracúvaní osobných údajov
dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia
X.1. Kupujúci je dotknutou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”) a pojmy kupujúci a dotknutá osoba sú
pre účely VOP totožné a zameniteľné. Predávajúci je prevádzkovateľom v súlade so ZOOÚ a
nariadením a pojmy Predávajúci a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely VOP
totožné a zameniteľné.
X.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona
(Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13
a 14 nariadenia), že:
 Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je spoločnosť BVT, s.r.o.,
so sídlom Lučenská ul., 990 01 Veľký Krtíš, e-mail: info@angrytuta.sk
 Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom realizácie plnení
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového
obchodu). Osobné údaje sa spracúvajú na základe: nevyhnutnosti ich spracovania na
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b)
zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
 Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.
 Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné
meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa
sídla právnickej osoby (fakturačná adresa), adresa doručenia tovaru, e-mailová adresa
subjektu, telefónne číslo subjektu, IČO a DIČ a pri registrovaných užívateľoch aj login
a heslo.
 Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie
a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným
partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky
zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Zmluvný partner/sprostredkovateľ: Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového
systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT
(prevádzkovateľ dátového centra), Ing. Katarína Hrbáčiková - BILANCIA (spracovanie
účtovníctva)
 Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa
nevykonáva.,
 Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, online formulárom alebo
osobne).
 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po
dobu 5 rokov od ich získania.
 Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom
založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré
sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných
údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie
konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe
súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním
osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@angrytuta.sk , alebo písomne na
adresu prevádzkovateľa.
XI. Záverečné ustanovenia
XI.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.
XI.2. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä
prostredníctvom elektronickej pošty a telefonicky ako platnú a záväznú pre obe zmluvné
strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena
musí mať písomnú formu.
XI.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných
podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.
XI.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na
internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP.
Poučenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od
zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky na e-mailovú adresu: objednavky@angrytuta.sk alebo
poštou na adresu predávajúceho. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,
najmä kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom
platby.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu
alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Výmenný / reklamačný formulár
Prosím vyplňte nasledujúci formulár a zašlite nám ho spolu s tovarom. Bez
tohto formuláru nebude možné identifikovať Vašu objednávku a proces
vybavovania vrátenia, výmeny alebo reklamácie sa môže predĺžiť.
Vrátený Tovar
Názov produktu veľkosť farba počet dôvod vrátenia
Názov produktu veľkosť farba počet dôvod vrátenia
Dôvod vrátenia:
1. Nepáči sa mi farba produktu.
2. Nepáči sa mi kvalita produktu.
3. Nevyhovuje mi veľkosť.
4. Tovar bol chybný.
5. Prišiel mi iný tovar ako som si objednal.
6. Výrobok vyzeral na fotke inak.
7. Reklamácia (popíšte dôvod reklamácie).
Vrátený tovar požadujem (zvýraznite možnosť):
1. Vymeniť za iný tovar:
2. Vrátiť peniaze:
Vaše číslo účtu vo formáte IBAN:……………………………………………………
Vaše kontaktné údaje:
Meno, Priezvisko……………………………………………………………….
Adresa………………………………………………………………………………..
Telefónne číslo……………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………
Číslo objednávky…………………………………………………………………
Podpis…………………………………………………………………………………
Odstúpenie kupujúceho od zmluvy
Kupujúci:
Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................
Adresa bydliska:......................................................................................................
Telefón: ...................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................
Odstupuje od zmluvy uzavretej s
Predávajúci: BVT, s.r.o., ul. Lučenská, 990 01 Veľký Krtíš – internetový
obchod Angrytuta.sk
Číslo pokladničného dokladu: …...........................................................................
Číslo objednávky: ...................................................................................................
Dátum predaja:........................................................................................................
Označenie vráteného tovaru:
..................................................................................................................................
Dôvod vrátenia tovaru: (*nehodiace sa preškrtnite)
• Tovar je nefunkčný
• Tovar mi nevyhovuje
• Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:
• iný dôvod:
Kúpna cena má byť vrátená:
bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:
IBAN
...................................................................................................................................
Dátum a podpis kupujúceho
..............................................
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy
uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak odovzdáte písomné oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na poštovú
prepravu alebo ak písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete najneskôr v posledný
deň lehoty na e-mailovú adresu: info@angrytuta.sk
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä
kúpnu cenu tovaru. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám
bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po
predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

ZDc4NTg1