Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci:

BVT, s.r.o.
Lučenská
990 01 Veľký Krtíš
Slovensko
IČO:36 039 799

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.angrytuta.sk


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

  1. Kupujúci odoslaním riadne vyplnenej objednávky (nákupný košík) vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.angrytuta.sk
  2. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a je považovaná za záväznú, pokiaľ obchodné podmienky neustanovujú inak. Pri každej objednávke musí kupujúci uviezť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
  3. Pri objednávke presahujúcej 150,- € si predávajúci vyhradzuje tiež telefonické overenie prijatej objednávky. Kúpna zmluva nadobúda právoplatnosť potvrdením objednávky prípadne samotným dodaním tovaru. Ak kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

III. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzujeme dodať:

druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

Poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou našich výrobcov a dodávateľov alebo iných nepredvídateľných prekážok.


IV. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov pri doručení. Ak je obal zásielky mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho tovaru spíše doručovateľ s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Kupujúci môže takúto zásielku odmietnuť prevziať. Kupujúci bezodkladne informuje predávajúceho o týchto skutočnostiach e-mailom alebo telefonicky.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

V. Objednanie tovaru

Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.angrytuta.sk. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania a to výlučne písomnou formou (e-mailom).Pokiaľ kupujúci stornuje svoju objednávku po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predávajúcim nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo ak vznikli náklady na strane predávajúceho spojené s plnením objednávky, je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a pod.

V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože kupujúci je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia, napr. neobdržanie oznámenia o uložení zásielky a pod.(aj keď sa to stáva) budú považované za účelové. Kupujúcemu bude automaticky účtovaný poplatok vo výške €20. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14 dní a 0,5% za každý, aj začatý deň omeškania, v ktorom sú zahrnuté náklady predávajúceho spojené s objednávkou a expedíciou tovaru. Kupujúci má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred (najneskôr však do 5 dní). V takomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný. Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o €3,- t.j. náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu dotovanej ceny poštovného a balného za prvé doručenie. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že kupujúci má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva nám nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.


VI. Cena a platba za tovar

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + cenu dobierky. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Pri platbe na účet, prevodný príkaz, prípadne priamy vklad na účet je potrebné aby ste uviedli číslo vašej objednávky ako variabilný symbol. Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní Vašej platby na náš účet. Platbu je potrebné zrealizovať do 7 dní. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je dodací list a faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.


VII. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne. Dodacia lehota je najneskôr do 3-4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, objednávky sú obyčajne vyexpedované do 3 až 4 pracovných dní od objednania alebo úhrady. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.


VIII. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérom. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

IX. Vrátenie tovaru

Pre vrátenie tovaru je potrebné vyplniť náš výmenný formulár, ktorý si môžete stiahnúť TU.

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 14 dní od prevzatia zásielky zašlite späť formou balíka, alebo doporučene ako list, tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom (najneskoršie do 15 dní) zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je potrebné tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale s visačkami. K tovaru musíte priložiť všetky doklady, ktoré ste obdržali pri jeho kúpe.
Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


XIII. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje ďalším subjektom bez súhlasu kupujúceho, s výnimkou tretích osôb podieľajúcich sa bezprostredne na dodávke objednaného tovaru ( banka, pošta, prepravca ).


XIV. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 397/2008 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

X.Výmena tovaru

Pre výmenu tovaru je potrebné vyplniť náš výmenný formulár, ktorý si môžete stiahnúť TU.

Ak nie ste s našim tovarom celkom spokojný alebo plne nevyhovuje Vašim požiadavkám, tak Vám ponúkame jeho výmenu do 7 dní od doručenia. Tovar Vám vymeníme po vzájomnej dohode. Výmena sa vzťahuje na farbu a veľkosť. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale s visačkami, tak ako bol poslaný predávajúcim, aby bol schopný ďalšieho predaja. K tovaru musíte priložiť všetky doklady, ktoré ste obdržali pri jeho kúpe.
Neposielajte tovar formou dobierky, lebo tie náš obchod nepreberá!


XI. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji (faktúra) slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na stránkach www.angrytuta.sk, email info@angrytuta.sk. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.


XII. Reklamácia

Pre reklamáciu tovaru je potrebné vyplniť náš reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci zabezpečujúci prepravu poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté, poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel: Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý ste obdržali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list.
Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

M2U5ZGYz